Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Tt 1,1-9)

O przełożonych Kościoła na Krecie

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać ten, kto jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.
Biskup bowiem winien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Flp 2,15-16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jawicie się jako źródła światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 17,1-6)

Obowiązek przebaczania

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu”.
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”.
Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Apostoł jedności

Młody, zaledwie 38-letni zakonnik bazyliański został wybrany na biskupa Połocka, ważnego miasta na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Po zawarciu w 1596 r. unii brzeskiej trwało umacnianie struktur kościelnych wspólnot greckokatolickich, zachowujących swoją wschodnią tradycję i liturgię, ale będących w jedności ze Stolicą Apostolską. Budziło to wiele sprzeciwów ze strony różnych grup prawosławnych. Jozafat starał się łagodzić konflikty wśród chrześcijan, podkreślając m.in. swoje ruskie pochodzenie. Gdy odwiedzał Witebsk, został napadnięty i zamordowany. Choć przestrzegano go przed tą podróżą, on odpowiadał słowami modlitwy: „Daj Boże, abym przelał swą krew za zbłąkane owce, aby wszyscy się zbawili i przystąpili do poznania prawdy, a wyznając świętą jedność, zachowali wzajemną miłość”. Jego modlitwy zostały wysłuchane, a męczeństwo szybko przyniosło błogosławione owoce. On sam jest dziś dla katolików tradycji zarówno wschodniej, jak i zachodniej patronem jedności.

Panie Jezu, pragnę być Twoim świadkiem. Strzeż mnie, bym nie był przyczyną żadnego upadku ani podziału. Za wstawiennictwem św. Jozafata, proszę, umacniaj jedność w naszym Kościele.-

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła