Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Tt 2,1-8.11-14)

Żyć pobożnie oczekując Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Najmilszy:
Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.
Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 37,3-4.18.23.27.29)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.

Pan zna dni postępujących nienagannie, *
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
Pan umacnia kroki człowieka, *
a w jego drodze ma upodobanie.

Odstąp od złego, czyń dobrze, *
abyś mógł przetrwać na wieki.
Sprawiedliwi posiądą ziemię *
i będą ją zamieszkiwać na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 17,7-10)

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Wewnętrzny kompas

„Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością” (Łk 17, 10) – zdanie to wskazuje na rolę sumienia w naszym życiu. Święty Bonawentura porównywał naturę sumienia do Bożego posłańca i zwiastuna Jego woli, a dziś często mówimy, że sumienie jest wewnętrznym sanktuarium i głębią serca, gdzie rozbrzmiewa głos Boży. Sumienie umożliwia właściwą ocenę tego, co powinniśmy czynić, a czego poniechać. Ponieważ człowiek sam nie tworzy norm moralnych, potrzebuje sumienia, które oświecone łaską Bożą, pomaga rozeznać, co jest właściwe w konkretnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie mamy przecież innej ostatecznej instancji poza własnym rozumem, który odczytuje prawdę. Dlatego powinniśmy w postępowaniu kierować się nakazami sumienia. Sumienie należy wychowywać, aby było dobrze działającym kompasem, wskazującym prawdziwą drogę. Kto zaniedbuje kształtowanie własnego sumienia, postępuje lekkomyślnie. Sam też ponosi konsekwencje błędnych wyborów i złych decyzji.

Boże, mocą Ducha Świętego kształtuj, oświecaj i umacniaj moje sumienie, aby zawsze wskazywało mi właściwą drogę i prowadziło do Ciebie.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła