Czytania

Strona główna Czytania

18 GRUDNIA


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 23, 5-8)

Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

«Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.
Dlatego właśnie nachodzą dni – mówi Pan – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył; tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72, 1-2. 12-13. 18-19)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zrodzony, a nie stworzony

Czytając fragmenty Ewangelii opisujące poczęcie i narodzenie Jezusa, warto spojrzeć na nie w świetle artykułów wiary. Syn Boży, jak wyznajemy co niedzielę w Credo, jest zrodzony, a nie stworzony. W co my jako Kościół wierzymy, kiedy wypowiadamy te słowa? Na początku IV wieku pojawiły się tendencje do podporządkowywania wiary chrześcijańskiej mentalności pogańskiej. Jeden z prezbiterów, Ariusz, wystąpił z tezą, że Syn Boży co prawda jest Bogiem, ale nie do końca prawdziwym, i został stworzony przez Ojca. Tym samym przez porównanie do ludzkich narodzin jest od Niego młodszy i niższy. Arianie zaczęli głosić, że Ojciec jest wcześniejszy od Syna i był czas, kiedy nie miał Syna, a więc nie był jeszcze Ojcem. Tym samym negowano prawdziwe bóstwo Jezusa Chrystusa. Od tego ewidentnego przeinaczenia wiary katolickiej zdecydowanie odciął się sobór w Nicei w 325 r., podkreślając boskość Jezusa Chrystusa, to że jest On prawdziwie jednorodzonym Synem, zrodzonym przed wszystkimi wiekami z Ojca (a zatem istniejącym odwiecznie), a nie stworzonym, oraz współistotnym i równym Ojcu.

Synu Boży, Ty stałeś się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Prowadź mnie drogą zbawienia i umacniaj w wierze, którą od wieków wyznaje Twój Kościół.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła