Czytania

Strona główna Czytania

18 GRUDNIAPIERWSZE CZYTANIE  (Jr 23,5-8)

Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

„Pan mówi: Oto nadejdą dni,
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:
«Pan naszą sprawiedliwością».
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan,
kiedy nie będą już mówić: «Na życie Pana,
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!»
lecz raczej: «Na życie Pana, który wyprowadził
i przywrócił pokolenie domu Izraela
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem,
po których ich rozproszył»,
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 72,1-2,12-13,18-19)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wodzu domu Izraela,
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 1,18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Zrodzony, a nie stworzony

Czytając fragmenty Ewangelii opisujące poczęcie i narodzenie Jezusa, warto spojrzeć na nie w świetle artykułów wiary. Syn Boży, jak wyznajemy co niedzielę w Credo, jest zrodzony, a nie stworzony. W co my jako Kościół wierzymy, kiedy wypowiadamy te słowa? Na początku IV wieku pojawiły się tendencje do podporządkowywania wiary chrześcijańskiej mentalności pogańskiej. Jeden z prezbiterów, Ariusz, wystąpił z tezą, że Syn Boży co prawda jest Bogiem, ale nie do końca prawdziwym, i został stworzony przez Ojca. Tym samym przez porównanie do ludzkich narodzin jest od Niego młodszy i niższy. Arianie zaczęli głosić, że Ojciec jest wcześniejszy od Syna i był czas, kiedy nie miał Syna, a więc nie był jeszcze Ojcem. Tym samym negowano prawdziwe bóstwo Jezusa Chrystusa. Od tego ewidentnego przeinaczenia wiary katolickiej zdecydowanie odciął się sobór w Nicei w 325 r., podkreślając boskość Jezusa Chrystusa, to że jest On prawdziwie jednorodzonym Synem, zrodzonym przed wszystkimi wiekami z Ojca (a zatem istniejącym odwiecznie), a nie stworzonym, oraz współistotnym i równym Ojcu.

Synu Boży, Ty stałeś się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Prowadź mnie drogą zbawienia i umacniaj w wierze, którą od wieków wyznaje Twój Kościół.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła