Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Prz 30,5-9)

Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy

Czytanie z Księgi Przysłów.

Każde słowo Pana, w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.
Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi, nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: „A któż jest Panem?” lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,29 i 72.89 i 101.104 i 163)

Refren: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące złota i srebra.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.

Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 9,1-6)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Dwunastu

Posyłając Dwunastu, Jezus obdarza ich władzą zarówno nad demonami duszy, jak i chorobami ciała. Idą wyposażeni w duchowe dary, by móc w imię Jezusa zaradzić wszelkiej ludzkiej biedzie. Słyszą również zapowiedź, że nie wszędzie zostaną przyjęci, że spotkają się z oporem, a nawet odrzuceniem Ewangelii. W takich sytuacjach nie powinni się jednak gniewać czy przeklinać, lecz wzorem żydowskich rabinów i pobożnych Żydów strząsać proch ze swoich nóg. Kto odrzuca świadectwo Ewangelii, gardzi głoszonym mu słowem Bożym i sam pozbawia się udziału w królestwie niebieskim.

Panie Jezu Chryste, miej w szczególnej opiece naszych biskupów, którzy kontynuują misję zleconą apostołom. Obdarz ich potrzebnymi łaskami, by byli odważnymi głosicielami Ewangelii. Obdarz i mnie potrzebnymi łaskami, bym odważnie głosił słowo Boże.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła