Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Hbr 1,1-6 )

Bóg przemówił do nas przez Syna

Początek Listu do Hebrajczyków.

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”? I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97,1-2.6-7. 9 i 12)

Refren: Hołd Mu oddajcie wszyscy aniołowie.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa; *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi +
i chlubią się bożkami, *
niech wszystkie bóstwa hołd Mu składają.

Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, *
i sławcie Jego święte imię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Tes 2,13)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1,14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 
Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Trzy słowa z mocą

Dlaczego w pierwszych słowach publicznej działalności Jezus wzywa do nawrócenia? Nie po to, aby ludzi przestraszyć. Przecież nie został posłany, aby potępiać, lecz aby zbawiać (por. J 3, 17). Jest to wezwanie do wejścia w życiodajną relację z Bogiem, przyjęcia daru zbawienia, który On przynosi. Czasami też do znacznego przewartościowania całego życia. Tak dzieje się w życiu tych, którzy słyszą: „Pójdźcie za Mną” (Mk 1, 17). Tylko trzy słowa, ale o jakiej mocy! Rybacy zostawiają wszystko: pracę, która daje im utrzymanie, bliskich, rodzinę, dom. Zawierzają bezgranicznie słowom ze względu na autorytet Osoby. To ufność, która odkrywa w Jezusie prawdziwego Boga, która może nie do końca wszystko rozumie, ale buduje na autorytecie odkrytej osobowej Miłości. Jeśli ktoś staje się dla mnie najważniejszy, potrafię dla niego uczynić wszystko. Nawet rzeczy nie do końca rozumne i logiczne. Dziś znowu stawiam sobie pytanie: Czy dla mnie tą najważniejszą osobą jest Jezus?

Daj mi, Panie, ciszę serca. Wtedy usłyszę Twój głos, który codziennie mi przypomina, że jestem Twoim uczniem.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła