Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Jl 1, 13-15; 2, 1-2)
 
Wezwanie do pokuty

Czytanie z Księgi proroka Joela.

Przepaszcie się, a płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara z pokarmów i napojów.
Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: Ach, biada! Co za dzień! Blisko jest dzień Pana, a przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmogącego.
Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna, rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 9,  2-3. 6 i 16. 8-9)
 
Refren: Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem, *
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą, *
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
na wieki wymazałeś ich imię.
Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła. 

A Pan zasiada na wieki, *
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 12, 31b-32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11, 15-26)
 
Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


W mocy jedności z Bogiem

Zły duch zawsze stara się nas oszukać, abyśmy wybrali fałszywą drogę. Jest duchem kłamstwa i podziału. Jezus, wyrzucając złego ducha z osoby, którą ten uczynił niemą, nie tylko ukazuje moc Boga mającego władzę nad wszystkimi duchami, ale również objawia Boże miłosierdzie w życiu tego człowieka, przywracając mu mowę i jedność życia z Bogiem i ludźmi. To Ewangelia o harmonii życia, która nie polega na tym, że wszystko w życiu układa się po naszej myśli, ale na tym, aby nasze pragnienia były zgodne z Jezusowymi. Jego jedność z Ojcem jest mocą panowania nad wszystkim, także nad złymi duchami. Oto znak nadejścia prawdziwego królestwa na wieki. Stąd tylko w jedności z Jezusem możemy bronić się przed różnym złem. Przede wszystkim przed szatanem, który na wszelkie sposoby chce nas odwieść od drogi królestwa. Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem pokazał, że jest mocniejszy od niego w mocy Ducha.

Duchu Święty, przekonuj mnie nieustannie, że grzech jest zerwaniem jedności i niewolą. Wzmacniaj moją jedność z Jezusem, abym jej mocą odpierał ataki złych duchów.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła