Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Jl 4, 12-21)

Sąd ostateczny

Czytanie z Księgi proroka Joela.

To mówi Pan:
«Niech się ockną i przybędą te narody na Dolinę Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka.
Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i mocą synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić.
I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pana wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych synom judzkim, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary; a Pan zamieszka na Syjonie».


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12) 

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi *
i sławcie Jego święte imię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 11, 28) 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11, 27-28)
 
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Codziennie słuchać i wypełniać

Kim jest dla ciebie Jezus? Co możesz powiedzieć o Nim innym? Chrześcijanin powinien stawiać sobie takie pytania, bo odpowiedź na nie pozwala budować chrześcijańską tożsamość, być bliżej Boga i dawać wiarygodne świadectwo. Dlatego Jezus przypomina dziś o podstawowym wymiarze życia chrześcijańskiego: Uczeń ma poznawać nieustannie Mistrza. Jest to poznanie wiary, które opiera się na całkowitym zaufaniu Jezusowi i w swoich skutkach dotyka wszystkich wymiarów ludzkiego życia. Poznanie, które nie kończy się na wsłuchaniu, lecz kontynuowane jest przez trud życia prawdą. Pierwszą błogosławioną była Maryja, bo to Ona ufnie wypowiedziała: „Niech mi się stanie według twego słowa” (Łk, 1, 38), a wypełnienie tych słów przyniosło zbawienie wszystkim. Jezus zachęca do wejścia na drogę ufnego poznawania i zachowywania Jego słowa. To droga do bycia błogosławionym.

Maryjo, pełna łaski, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego żywota, Jezus. Wspomagaj mnie, aby i owoc mojego życia był błogosławiony.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła