Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 1, 1-7)

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.
Jest to Ewangelia o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.
Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98 (97),1. 2-3ab. 3cd-4)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoja sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95, 8ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Prawda głoszona w miłości

Nie lubimy, gdy ktoś, mówiąc nam prawdę, wzywa do nawrócenia, do konkretnej zmiany w życiu. Łatwiej ją jednak przyjmujemy, gdy jest ona czyniona w miłości. Tak zawsze postępuje nasz Zbawiciel. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa prawdy, które nie tylko mają wydźwięk oskarżający, ale są przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia. Ono się nie rozpocznie ani nie dokona, jeśli najpierw nie staniemy w prawdzie o sobie samych. Nie brak przecież w sercu podszeptów złego ducha, który przekonuje, że tego absolutnie nie potrzebujemy. Od Jezusa pochodzi prawda, która wyzwala. On odmawia znaków, które mają tylko potwierdzić naszą wizję zbawienia. Zawsze przychodzi do nas w prostych znakach słowa i sakramentu. W nich zawarty jest największy znak: obecność Zmartwychwstałego. Uczmy się ciągle ufać Osobie, a nie znakom.
 
Ojcze, każdy dzień jest potwierdzeniem Twojej miłości do mnie. Niech będzie też zaproszeniem do życia w prawdzie dzięki Twojej obecności i Twojej łasce.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła