Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 1, 16-25)

Boga można poznać przez Jego dzieła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: «Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie».
Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali, się głupi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab)

Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.

Niebiosa głoszą chwale Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 4, 12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11, 37-41)

Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Piękny i bogaty obecnością Boga

Wiele starań wkładamy, aby dobrze wyglądać, podobać się innym i zyskać ich życzliwość, często przy tym zaniedbując Boga. Czy jednak nie jest to zredukowanie sensu życia do tego, co zewnętrzne i przemijalne? Tymczasem wiara zaprasza całego człowieka do uczestnictwa w relacji z Bogiem, aby był piękny obecnością Boga w swoim sercu. Codzienna modlitwa jest zawsze zapraszaniem Jezusa do własnego życia. Nawet jeśli nie zawsze motywy tego są czysto duchowe, jak w przypadku faryzeusza, który może chciał się przed innymi pochwalić, a może po prostu był ciekaw. Niemniej ugościł Jezusa w swoim domu, a On dał mu ważną lekcję, aby nie ograniczać swojej religijności tylko do tego, co zewnętrzne. Więcej troski poświęcajmy swojemu sercu i swoim myślom, bo tam bierze początek wszelkie dobro i wszelkie zło. Bóg patrzy na motywy serca. Raduje się, kiedy dobre czyny są znakiem serca przenikniętego miłością. Bóg zawsze pragnie w nim przebywać. Dziś także.

Ty, Panie, widzisz moje serce w całej jego głębi. Ono stworzone jest do miłości. Udziel mi łaski, abym mógł wypełnić swoje powołanie w dziełach wypływających z miłości.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła