Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Mdr 13,1-9)

Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się ich Stwórcę

Czytanie z Księgi Mądrości.

Głupi już z natury są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie
uznali za bóstwa, które rządzą światem.
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa,
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności;
a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw,
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.
Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.
Ci jednak na mniejszą zasługują naganę,
bo wprawdzie błądzą,
ale Boga szukają i pragną Go znaleźć.
Obracają się wśród Jego dzieł, badają
i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą.
Ale i oni me są bez winy:
jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy,
by móc ogarnąć wszechświat,
jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 19,2-3.4-5ab)

Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa, nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 24,42a.44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 17,26-37)

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
Pytali Go: „Gdzie, Panie?”
On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZDziś na horyzoncie wieczności

Zatroskani o szybkie osiąganie celów, które sobie wyznaczamy, zawężamy nasz horyzont życia. Przekonywani przez nachalne reklamy, że bez kolejnego produktu nie jesteśmy w pełni wartościowi, realizujemy kłamliwą wizję życia. Oddalamy się od celu, jaki Bóg przed nami stawia. Już za czasów Noego ludzie tak mocno byli pochłonięci codziennymi troskami, że zapomnieli całkowicie o Bogu. Dziś w lepszych cywilizacyjnie warunkach powtarzamy błędy poprzednich pokoleń. Nie widzimy znaków Jego miłości. Jezus prosi, abyśmy podnieśli głowy i zweryfikowali nasze codzienne zatroskanie w świetle powołania do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Nasze własne starania o przyszłość staną się drogą ułudy i rozczarowania, jeśli nie będą mocno zakorzenione w Bogu. Nie tylko w wypełnianiu przykazań, ale przede wszystkim w żywej relacji z Bogiem.

Każdego dnia pragnę oddawać w Twoje ręce, Panie, ster mojego życia. Pomóż mi, aby moja codzienność była realizacją i wzrastaniem w przyjaźni z Tobą.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła