Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA (czytania z dnia)

PONIEDZIAŁEK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I



PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 11, 29-36)

Niepojęte drogi Boże

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:

Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37)

Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go dziękczynieniem.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.

Bóg bowiem ocali Syjon +
i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 8, 31b-32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,

będziecie prawdziwie moimi uczniami

i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 14, 12-14)

Bezinteresowna miłość bliźniego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

 

Pan Bóg płaci najhojniej


Nie gorszmy się faryzeuszami. Dziś także nie brak ludzi, którzy cały świat widzą przez szkiełko prawa przyciemniające sprawiedliwość i miłość. Łatwo wtedy szukać świętości, ale pozornej, która jest wyrazem pychy, czynić coś dobrego, aby być podziwianym. Bezinteresowności można się nauczyć dopiero w relacji z Bogiem. U Niego nic, co dobre, nie ginie. Aby zrozumieć Jego sprawiedliwość, najpierw trzeba zachwycić się Jego hojnością. Boże dary przewyższają nasze potrzeby. Dzieje się tak, abyśmy mogli realizować przykazanie miłości Boga w potrzebującym bliźnim, odkrywać, ile szczęścia jest w obdarowywaniu ludzi, którzy zrządzeniem Jego Opatrzności pojawiają się na drogach naszego życia. Trzeba nieustannie oczyszczać motywy własnego działania, aby było pragnieniem służenia Bogu, u którego żadne dobro nie ginie, tylko raduje wiecznie.


Ty, Boże, pierwszy mnie umiłowałeś, odwiecznie, bez żadnej mojej zasługi. Pomóż mi wszystko w moim życiu czynić ze względu na Twoją miłość.




www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła