Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 15,14-21)

Zasady apostolatu Pawła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który stara się przypomnieć wam pewne sprawy na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.
Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusa.
A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane: „Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1.2-3ab.3cd-4)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 J 2,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 16,1-8)

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».
Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu».
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?» Ten odrzekł: «Sto korców pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt».
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła”.


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Determinacja w dążeniu do dobrego celu

Uczciwa praca jest drogą prowadzącą do Boga. Staje się współdziałaniem z Bogiem w trosce o Jego dzieło stworzenia, zdobywaniem codziennego chleba, znakiem służebnej miłości i drogą doskonalenia człowieka. Nie brak jednak takich, dla których praca staje się środkiem wyzysku innych ludzi i nieuczciwego pomnażania własnych dóbr. Taka postawa nie może nas tylko gorszyć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam lekcję pokory. Od każdego możemy się czegoś uczyć. Jezus uczy nas spokojnego patrzenia na drugiego człowieka. Nie każe nam bagatelizować zła, które widzimy u innych, natomiast ukazuje, że determinacja w osiągnięciu postawionych sobie celów może być szkołą zaangażowania się w to, co najważniejsze: królestwo Boże. Czy wykorzystujemy wszystkie talenty we współpracy z Bożą łaską? Jak to czynimy w realizacji ziemskich celów? Odsuńmy na bok zgorszenie z nieuczciwości rządcy. Ożywmy nasz zapał w relacji z Bogiem.

Wzywasz mnie, Panie, abym uczciwą pracą głosił Twoją Ewangelię. Niech Twoja łaska pomoże mi wykorzystywać wszystkie moje zdolności w służbie Tobie i ludziom.
.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła