Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK I TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 26, 1-6)

Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118, 1 i 8-9, 19-21, 25-27a)

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo łaska Jego trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w książętach.

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim Zbawcą.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem *
i daje nam światło.

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (por. Iz 55,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć,
wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 7, 21. 24-2)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Człowiek ewangelicznie roztropny

Są słowa mądre i są słowa puste. Te pierwsze jawią się jako niezbędne dla budowania życia na skale Bożej mądrości. Te drugie mogą stać się pustym obłokiem, zasłaniającym lenistwo lub obłudę, z którego nie ma życiodajnego deszczu. Słowo mądre pochodzi od Boga, stąd konieczność stałego słuchania tego, co Bóg mówi, aby poznawać Jego wolę. Słowo mądre jest modlitwą prośby o siły niezbędne do czynów potwierdzających posłuszeństwo Bogu, aby stawać się człowiekiem ewangelicznie roztropnym. Taki jest ten, kto słucha słowa Boga, które przychodzi, aby stać się skałą życia, a potem na Jego Osobie buduje swoje konkretne życie. W Nim ma oparcie. Tylko życie budowane na Jezusie może być piękne, kreatywne, niepowtarzalne. Może być domem, w którym inni chętnie znajdą schronienie w czasie groźnych wichur. Roztropność nie jest staromodna, nie ogranicza. Jest bardzo adwentowa.

Pomóż mi, Panie, w tym czasie Adwentu bardziej świadomie odkrywać, że jedyną skałą jesteś Ty, Słowo Wcielone. Niech Duch Święty pobudza mnie, abym miłował tylko to, co święte.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła