Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK VII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Syr 6,5-17)

Prawdziwa przyjaźń

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język słodko mówiący uprzejme pozdrowienia. Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, jeden z tysiąca.
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj.
Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.
Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa w dniu twego ucisku.
W powodzeniu twoim stanie się jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.
Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi.
Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią bo jaki jest on, taki i jego bliźni.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,12 i 16.18 i 27.34-35)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Będę się radował z Twych ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.

Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10,1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”
Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Wspólnota z Bożego ustanowienia

Na początku podstawowej ludzkiej wspólnoty był Bóg. On z miłości stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i powołał go do wspólnoty życia. Czy dom, do którego nie zaproszono Boga, się ostoi? Czym się różni związek dwojga ludzi od małżeństwa sakramentalnego? Bóg stworzył ludzi ku wspólnocie małżeństwa, a Chrystus tę wspólnotę uczynił sakramentem. Małżeństwo jest czymś dobrym z natury, a z sakramentu – powołaniem do świętości i mocą do realizacji tej drogi. Codzienne zapraszanie Boga do swego życia jest wyrazem odpowiedzialności za powierzone nam osoby.

Boże, proszę Cię za wszystkie małżeństwa: przemień wodę ich egoizmu w najlepsze wino Twojej miłości. Panie, pomóż mi, abym czerpiąc z Twojej miłości, był wierny do końca.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła