Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGOPIERWSZE CZYTANIE (Dz 15,7-21)

Sobór Jerozolimski

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych:
„Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.
Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni”.
Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.
A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: „Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano:
«Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki».
Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-2.3 i 10)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, +
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,9-11)

Wytrwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Świadomość bycia kochanym
 
Poczucie bycia kochanym to fundament życia i jego rozwoju. Tak się dzieje w mojej relacji z Bogiem. Jego miłość, która przyszła do mnie w Jezusie Chrystusie, jest nieodwołalna. Trwać w niej to dojrzewać w zaufaniu do Boga i w konkrecie chrześcijańskiego życia. Jezus zaprasza mnie dziś na nowo, bym mocno trwał w Jego miłości. Konkretnym znakiem tego jest zachowywanie Jego przykazań. Nie zapominając przy tym, że one są tylko środkiem, że nie stanowią istoty chrześcijańskiego życia. Bo w chrześcijaństwie chodzi o miłość. Niech towarzyszy mi dzisiaj ta jedna myśl: taką samą miłością, odwieczną, bez początku i bez granic, całkowitą, jaką Ojciec miłuje Syna, tak teraz tą samą miłością Syn otacza mnie. Znakiem zanurzenia w tę miłość jest podążanie drogą Bożych przykazań. A wtedy nawet ich trud nie odbierze mi płynącej z tego radości: że mogę trwać w miłości Boga.


Pozwól mi, Boże, głębiej zrozumieć Twoją miłość objawioną w misji i dziele Twojego Syna. Niech Duch Święty nieustannie mnie o niej zapewnia i pomaga na nią odpowiadać na drodze Twoich przykazań.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła