Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA V TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16,1-10)


Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. | Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1-2.3.4ab-5)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczeni Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry, +
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3,1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,18-21)

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Być Chrystusowym pośród świata
 
Doświadczenie wiary Kościoła, jak też moje własne, potwierdza, że nie da się żyć w zgodzie jednocześnie z Bogiem i ze światem. Jako chrześcijanin jestem między młotem a kowadłem, ponieważ z racji chrztu przynależę do Boga, ale równocześnie żyję w tym konkretnym świecie. Dzisiejsze słowa Jezusa są nie tylko przestrogą, aby się nie dziwić, że przez przyjaźń z Nim doznam nienawiści świata. Słowa te wskazują, jak budować swoją tożsamość. Nie mogę obrażać się ani zamykać na świat mojej codzienności. Moim zadaniem jest zawsze być Chrystusowym pośród świata, w którym przyszło mi żyć. Czyli pozwolić, by Chrystus przemieniał moje życie tak, by ono przemieniało świat od wewnątrz. Z pokojem w sercu, bo sługa nie jest większy od swego Pana. Pana, który nazywa mnie swoim przyjacielem.

Z Tobą, mój Panie i Zbawicielu, chcę przejść przez ten świat do domu Twego i mego Ojca. Niech Twój Duch umacnia mnie w chwilach próby, wyzwala od lęku i napełnia pociechą Twojej przyjaźni.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła