Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Pwt 31,1-8)

Jozue następcą Mojżesza

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela:
„Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: «Nie przejdziesz tego Jordanu». Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się na ich miejscu. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci”.
Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: „Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drzyj!”

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Pwt 32,3-4cd.7.8.9 i 12)

Refren: Oto lud Boży jest własnością Pana.

Chcę głosić imię Pana: *
uznajcie wielkość Boga naszego.
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, *
On sprawiedliwy i prawy.

Na dawne dni sobie wspomnij, *
Rozważaj lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj ojca, by ci oznajmił, *
i twoich starców, niech ci powiedzą.

Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, *
rozdzielał synów człowieczych,
wtedy ludziom granice wytyczał *
według liczby synów Boga sprawiedliwego.

Bo Jego lud jest własnością Pana, *
dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub.
Pan sam go prowadził, *
nie było z nim boga obcego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,29ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 18,1-5.10.12-14)

Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
„Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Wielkość na miarę dziecka

Różne są miary wielkości. Dla jednych będzie to wielkość zdobytej wiedzy lub nagromadzonych dóbr, dla innych sława lub ilość zdobytych polubień na internetowych portalach społecznościowych. Jezus chce dziś skierować nasz wzrok jeszcze w inną stronę i pokazać logikę wielkości w Jego królestwie. Szczerość i bezpośredniość dziecka Jezus stawia swoim uczniom za przykład. Takiej postawy mamy się uczyć w naszej relacji z Bogiem. Ułatwia ona wejście do królestwa Bożego. Nie przywiązujmy się zatem do schematów. Pozwólmy sobie na więcej spontaniczności w szukaniu obecności Boga. W Nim tylko serce odnajdzie pokój i moc do duchowego wzrastania. W Jego miłości odnajdziemy prawdziwą wielkość. Któż może kochać miłością tak wielką i tak niezmienną jak Ojciec Niebieski?

Wiem, dobry Ojcze, że Twoja miłość pragnie obdarowywać mnie tym, co najlepsze. Niech Twój Duch pomoże mi wzrastać wewnętrznie, szukając zawsze wielkości bycia Twoim dzieckiem.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła