Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Joz 24,1-13)

Jozue przypomina dobrodziejstwa Boże

Czytanie z Księgi Jozuego.

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu:
„Tak mówi Pan Bóg Izraela: «Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym, lecz Ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir, Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu.
Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt plagami, które sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wywiodłem. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu; i przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni.
Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja dałem ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wyniszczyłem ich przed wami. Powstał również Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył. Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama: musiał on was błogosławić, a Ja wybawiłem was z jego ręki.
Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebuzyci, lecz wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed waszym obliczem dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie»”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 136,1-3.15-18.21-24)

Refren: Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami. *
Chwalcie Pana nad panami.

Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone *
i prowadził swój lud przez pustynię.
On pobił wielkich królów, *
On uśmiercił królów potężnych.

A ziemię ich dał na własność, *
na własność swemu słudze Izraelowi.
Pamiętał o nas w poniżeniu, *
I uwolnił nas od wrogów.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 Tes 2,13)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 19,3-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”
On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.
Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”
Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.
Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.
Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Zaufać Bożej mądrości

Stawiać własny rozum ponad mądrość Boga, uznawać coś za prawdziwe tylko dlatego, że ma społeczne przyzwolenie, to zachowanie charakterystyczne nie tylko dla naszych czasów. Współcześni Jezusowi faryzeusze również przyjmowali taką postawę, przez co w spotkaniach z Jezusem szukali tylko okazji do ośmieszenia Go, „pytając Go podstępnie”. Nie szukali prawdy, lecz chcieli wykazać, że to oni mają rację. Dążyli do zdyskredytowania Go, ponieważ przeszkadzał im w realizowaniu własnych planów. Faryzeusze mogą być lustrem, w którym ujrzymy samych siebie. My także możemy mieć swoje poglądy na temat małżeństwa i starać się do nich przekonać nie tylko innych, ale i samego Boga. Czy jednak to my zbawiamy Boga, czy raczej odwrotnie? Małżeństwo jest przewidzianą przez Jezusa sakramentalną drogą do zbawienia, na której On wyznacza zasady i On sam prowadzi i umacnia. Od dziś na nowo szukajmy, dla siebie i dla innych, odpowiedzi na pytanie o sens małżeństwa.

Ty, Panie, wszedłeś w miłość małżonków, czyniąc ją drogą do świętości. Bądź w centrum każdego małżeńskiego przymierza i daj wszystkim odkrywać i ufnie iść drogami Twojej mądrości.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła