Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Tes 4,1-8)

Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalsi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwości namiętnej, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 97,1 i 2b.5-6.10.11-12)

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy.
Prawo i sprawiedliwość *
podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa; *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Pan tych miłuje, *
którzy zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych, *
wyrywa ich z rąk grzeszników.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla łudzi prawego serca.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi *
i sławcie Jego święte imię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 21,36)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 25,1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Chrześcijańska roztropność

Roztropność nie polega na tym, aby nie dać się zaskoczyć. Jest rodzajem mądrości, która nie pozwala stracić z oczu wielkiego zaproszenia, jakim obdarzył mnie Bóg, do radości wiecznego przebywania w Jego obecności. A to nakazuje nam tak układać codzienność, aby każdego dnia żyć wartościami Bożego królestwa i w ten sposób gromadzić oliwę niezbędną w świętowaniu. Wytrwale stawiać Boga na pierwszym miejscu, bo wtedy widać wszystko we właściwym świetle. Widać, jak mądrość serca nadaje wielu innym cnotom cel i kierunek. Dzięki roztropności człowiek bywa odważny, ale nie lekkomyślny, stara się żyć całkowicie zgodnie z wolą Bożą, nie maskuje swego wygodnictwa czczymi wymówkami. Ostatecznie roztropność staje się mądrością pełnej otwartości i stałego wysiłku współpracy z łaską Bożą.

Każdy dzień, jaki mi dajesz, Panie, jest zaproszeniem do współpracy w budowaniu Twojego królestwa. Pomóż mi, proszę, odpowiedzieć na nie moimi czynami.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła