Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Tm 2,1-8)

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 28,2-3.7.8-9)

Refren: Pan Bóg usłyszał głos mego błagania.

Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, co czynią nieprawość +
którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi *
a w duszy żywią zły zamiar.

Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
i moją pieśnią Go sławię.

Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 3,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 7,1-10)

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi.
A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”.
A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Przyjaźń budowana na wierze


Dzisiejsza Ewangelia ukazuje poganina, którego wiarę Jezus stawia za przykład. Człowiek ten znajduje uznanie nie tylko w oczach Jezusa, ale także starszych żydowskich. Ponadto ze swoją prośbą „setnik wysłał przyjaciół” (Łk 7, 6), aby wyrazili jego wiarę, świadomą niegodności spotkania z Bogiem. Warto mieć przyjaciół i warto być przyjacielem. Razem iść drogą, która wiedzie po śladach Jezusa. Wówczas nasza relacja przyjaźni w sposób naturalny obejmuje obecność Jezusa, który umożliwia prawdziwy jej rozwój, zapewnia jej zdrowe owoce, wykracza poza wymiar doczesności. Przyjaźń jest wtedy troską o bycie razem bliżej Jezusa. Jest mówieniem najpierw Jezusowi o sprawach przyjaciół, a dopiero potem pomocą dla mnie samego. Jak często modlę się za przyjaciół?

Dziękuję Ci, Jezu, że uczyniłeś mnie swoim przyjacielem. Niech Twoje zaufanie do mnie uczy mnie włączania Ciebie w moje ludzkie przyjaźnie.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła