Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Ezd 6,7-8.12b.14-20)

Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy

Początek Księgi Ezdrasza.

Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód od Eufratu:
„Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. I przeze mnie wydane jest rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej pracującej przy budowie tego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku z kraju za Eufratem, mają być regularnie bez utrudnień wypłacane tym mężom koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz i ma on być dokładnie wykonany”.
A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem w myśl przepowiedni Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do końca zgodnie z rozkazem Boga Izraela i z rozporządzeniem Cyrusa, Dariusza i Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten został ukończony dwudziestego trzeciego dnia miesiąca Adar, to jest roku szóstego panowania króla Dariusza.
A Izraelici, kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. I ofiarowali na poświęcenie tego domu Bożego sto wołów, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną dwanaście kozłów za całego Izraela według liczby jego pokoleń. I powołali do służby domu Bożego w Jerozolimie kapłanów według ich oddziałów i lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści, i zabili Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 122,1-2.4-5)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 8,19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.


Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie

Bez więzów bliskości trudno budować jakąkolwiek społeczność. Dotyczy to również wiary i relacji z Bogiem przeżywanej z Jego postanowienia we wspólnocie. Zanim spojrzymy na własne relacje z braćmi i siostrami w wierze, dobrze jest na nowo uświadomić sobie osobistą relację z Bogiem Wcielonym. Jezus traktuje mnie jak kogoś najbliższego. Jednak każda relacja bliskości zakłada wzajemność. Postaw sobie dziś pytanie: Czy traktuję Jezusa jako kogoś najbliższego? Spójrz na swoje życie, a ono da ci odpowiedź. W nim widać, czy mądrość Bożego słowa jest dla ciebie najlepszą szkołą życia, czy wierzysz w nie i dlatego starasz się robić wszystko, aby budowało twoje życie. Ludzka słabość nie oznacza braku wiary. Jeśli jednak poddajesz się już po pierwszym niepowodzeniu, to twoja wiara będzie słabnąć. Świadomość tego, kim jestem dla Jezusa, dodaje odwagi do walki o wypełnianie Jego słowa, również w budowaniu relacji wiary z innymi, choćby we własnej parafii.

Dziękuję Ci, Panie, że mogę należeć do Twojej rodziny. Każdego dnia słucham Twojego słowa. Duchu Święty, pomóż mi je zachowywać w moim sercu i wypełniać w moim życiu.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła