Czytania

Strona główna Czytania

10 STYCZNIA


PIERWSZE CZYTANIE (1 J 4, 19 – 5, 4)

Kto miłuje Boga, niech miłuje brata

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72, 1b-2. 14 i 15bc. 17)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Wybawi ich od krzywdy i przemocy, *
gdyż krew ich cenna jest w Jego oczach.
Zawsze będą się modlić za niego, *
nieustannie błogosławić mu będą.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Niech Jego imię trwa na wieki; *
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią. *
Niech wszystkie narody życzą mu szczęścia!

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 4, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 4, 14-22a)

Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Samowystarczalność zaprzeczeniem miłości

Jezus niczego nie czynił sam, nie potrzebował być samowystarczalny, bo żył miłością. Wszystko czynił w jedności z Ojcem, prowadzony mocą Ducha Świętego. Oni zawsze byli razem: tajemnicza komunia Trzech Boskich Osób. W miłości nie ma lęku przed drugim, powierza się mu wszystko, jest się przejrzystym, żyje się pełnią zaufania. Do takiego doświadczenia miłości Jezus pragnie prowadzić każdego z nas. Wpatrzeni w Niego, prowadzeni jak On przez Ducha Świętego możemy w naszym życiu pełnić wolę Ojca, który pragnie z nami czynić ten świat lepszym, piękniejszym, bezpieczniejszym.

Jezu, także i ja w słowie Bożym odnajduję, kim jestem w oczach Boga i co mam czynić. Chwała Ci za to!


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła