Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY (czytania z dnia)

CZWARTEK IV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II



PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 2,1-4.10-12)

Śmierć Dawida

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: „Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń twego Pana Boga, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał mówiąc: «Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela»”.
Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (1 Krn 29,10-11ab.11cd-12)

Refren: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.

Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje.

Do Ciebie, Panie, należy królowanie +
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła, *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6,7-13)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Być w misji z Jezusem

Misja zaczyna się od bycia blisko Jezusa, od spędzonego z Nim czasu. To On udziela swej władzy uczniom i obdarza ich swoim autorytetem, aby szli, głosili, uwalniali, uzdrawiali. Ponieważ mają głosić tylko wśród Izraelitów, nie muszą brać ze sobą wielu rzeczy, aby się niepotrzebnie nie obciążać. Jedynie sandały, aby ochronić stopy, i laskę, aby się wesprzeć i obronić od dzikich zwierząt. Uczniowie mają iść po dwóch, gdyż jednolite świadectwo dwóch miało moc, było przekonujące i wiarygodne. Uczniowie posłuszni Jezusowi idą i czynią to wszystko, co On sam czynił, głosząc Ewangelię wzywają do nawrócenia, uwalniają od złych duchów, uzdrawiają chorych.

Jezu, dziś posyłasz także mnie, abym był Twoim świadkiem dla osób, które spotykam. Pragnę, aby moje świadectwo życia zaczynało się zawsze od spotkania z Tobą na modlitwie.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła