Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK II TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 8, 6-13)

Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Teraz Chrystus otrzymał w udzialeo tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem ganiąc ich, zapowiada:
«Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich myśli, i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę».
Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85, 8 i 10. 11-12. 13-14)

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.

Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Kor 5, 19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowa jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezusowa szkoła apostolstwa

Apostoł to ten, który jest wybrany przez Jezusa, by Mu towarzyszył, głosił naukę, dawał świadectwo miłości i walczył ze Złym. Źródłem wiarygodności apostolstwa jest towarzyszenie Jezusowi. „Jezus wyszedł na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego”. Każdy powołany jest w Sercu Jezusa. Dlatego życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego. Apostoł to ten, który uczy nas także przyjaźni z Jezusem. Zaprasza do szkoły Jezusowej, w której uczymy się miłości i pokory. Każdy z nas jest wezwany do apostolstwa w swoim środowisku, w swojej rodzinie i miejscu pracy. Jakim jestem apostołem? Czy moje życie jest wiarygodnym świadectwem mojej przyjaźni z Jezusem?

Jezu, chcę być Twoim wiernym apostołem. Chcę wytrwać w Twojej szkole apostolstwa. Proszę, każdego dnia umacniaj mnie swoją obecnością na tej drodze.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła