Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Syr 35,1-12)

Prawdziwa ofiara

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.
Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem dzieje się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę.
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedem-kroć razy więcej odda tobie.
Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50,5-6.7-8.14 i 23)

Refren: Boże zbawienie ukażę uczciwym.

„Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze”.
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

„Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał, +
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.

Bogu składaj ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10,28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Prawdziwa zapłata to życie wieczne

Jakże trudno zostawić wszystko i pójść za Jezusem, być radykalnym dla Ewangelii. My z reguły zaraz zastanawiamy się, czy to się nam opłaca. Tymczasem Jezus pokazuje inne wartościowanie. Ci, którzy potrafią dla Jezusa zrezygnować z rzeczy ważnych, otrzymują stokroć więcej – życie we wspólnocie Ludu Bożego teraz i życie wieczne w przyszłości. My często na co dzień zapominamy o życiu wiecznym. A Jezus pokazuje nam, że to jest największe bogactwo. Życie wieczne to dar miłosierdzia Bożego dla tych, którzy wiernie idą za Jezusem.

Panie Jezu, staję przed Tobą i proszę o łaskę, abym i ja był gotowy wszystko poświęcić dla Ciebie i Twojej Ewangelii.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła