Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ga 5, 18-25)

Uczynki ciała i owoce Ducha

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 11, 42-46)

Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Postawa otwartego serca

Dziesięcina to dobry i święty obowiązek. Jego sensem jest jednak nie to, by drobiazgowo rozliczyć się ze Stwórcą, lecz wykształcić w człowieku postawy otwartego serca, hojności, gotowości, by służyć Bogu i ludziom. Szczegół – na przykład taki jak oddanie Bogu części zbóż, zbieranych na polu – miał uczyć prawdy o wiele ogólniejszej, a mianowicie przekonania, że wszystko, co posiadamy, należy do Boga i że to Jemu należy się wdzięczność za całe nasze życie. Tymczasem serca faryzeuszy pozostały na poziomie owego szczegółu i doprowadziło to do przekonania, że mogą zrobić Bogu łaskę, na przykład oddając Mu dziesięcinę z mięty i ruty, wyrastając poza to, co obowiązkowe. Wyobrazili sobie, że czynią Bogu uprzejmość, że zachowują się wobec Niego ze szczególną kurtuazją. Co za tragiczne nieporozumienie.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś jedynym dawcą życia i Ty je nieustannie podtrzymujesz. Pragnę Ci podziękować z całego serca za wszystkie dary, za które w żaden sposób nie jestem w stanie odpłacić. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła