Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK III TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 56, 1-3a. 6-8)

Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich narodów

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego, czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.
Niech cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: „Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów». Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi wygnańców Izraela: «Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67, 2-3, 4-5, 7-8)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Ziemia wydała swój owoc; *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w pokoju,
abyśmy się cieszyli wobec Ciebie z czystym sercem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 5, 33-36)

Jan był lampą, co płonie i świeci

Słowa Ewangelii według Świętego Jana.

Jezus powiedział do Żydów: «Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Świadectwo Jana i Jezusa

Podczas pobytu w Jerozolimie, chwilę po tym, jak uzdrowił człowieka chorego od trzydziestu ośmiu lat, na zakończenie świąt, świadomy wielkiej wrogości nauczycieli religijnych, Jezus próbuje wyjaśnić swoim przeciwnikom różnice pomiędzy świadectwem największego ze wszystkich proroków – Jana i swoim. Wszystko, o czym Jan mówił, co zapowiadał – w Jezusie się wykonało, stało się. Wydarzyło się. Bardzo trudno przyszło im uwierzyć Janowi, tym bardziej trudno będzie im uwierzyć Jezusowi. To dlatego, że wpierw nie uwierzyli Mojżeszowi, czytali go bez ducha Bożego, bez posłuszeństwa i z zamkniętymi sercami. Gdyby uwierzyli pismom Mojżesza, odkryliby, że są świadkami ich wypełnienia.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś ostatnim Słowem Boga, jesteś Jego Amen. Pragnę bardzo, byś stał się także Amen mojego życia, Amen mojej duszy. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła