Czytania

Strona główna Czytania

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (So 3, 14-17)
(tylko poza okresem Wielkanocy)

Pan jest pośród ciebie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się iwesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!». Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Oto słowo Boże.


Albo:

PIERWSZE CZYTANIE (Rz 12, 9-16b)

Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegając gościnności

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6)

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 1, 45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 1, 39-56)

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Wtedy rzekła Maryja:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Maryja nową Arką Przymierza

Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii zdumiewa. Otóż Maryja dowiaduje się, że Elżbieta jest brzemienna, wtedy gdy jej ciąża trwa już 6 miesięcy. Idzie jej pomóc i po 3 miesiącach wraca do domu. Oznaczałoby to, że opuszcza Elżbietę w chwili rozwiązania. To zaskakujące, bo przecież w momencie, gdy pojawia się noworodek, w każdym domu bardzo przybywa pracy. To wtedy byłaby najpotrzebniejsza. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że relacja ewangeliczna niesie o wiele poważniejszą treść. Oto teksty starotestamentalne podpowiadają nam, że Arka Przymierza, widzialny znak obecności Boga, tabernakulum, w którym schroniła się Jego chwała, przebywała około 3 miesięcy w domu pewnego człowieka, zanim została uroczyście wniesiona do Jerozolimy. Ewangelista próbuje więc uzmysłowić nam, że to Maryja jest nową Arką Przymierza, w której zamknięta jest Boża obecność. To Ona jest monstrancją, w której niesione jest Ciało Chrystusa, Ona jest tabernakulum, skrywającym Jego realną obecność na ziemi.

Panie Jezu Chryste, pozwól mi naśladować Twoją świętą Matkę, która nosiła Ciebie w sobie. Ja także pragnę być Arką Przymierza, w której schroni się Twoja święta Obecność. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła