Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 7, 1-9)

Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: «Aram stanął obozem w Efraimie!» Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie.
Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szear-Jaszub, na koniec kanału Górnej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiedz do niego:
Uważaj, bądź spokojny, nie bój się! Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela!
Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego – tak się nie stanie! Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8)

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Chwyciło ich drżenie *
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 20-24)

Jezus gromi oporne miasta

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Cud, który nawraca człowieka

To znamienne, że właśnie miasta, w których Jezus dokonał najwięcej cudów, się nie nawróciły. Nawrócenie bowiem rodzi się z poczucia słabości, z poczucia biedy, z uznania, że jesteśmy grzesznikami, którzy desperacko potrzebują Bożej łaski, wybaczenia, miłosierdzia. Dopóki uważamy się za bogatych, mądrych, pobożnych, nie mamy szansy na nawrócenie. Trzeba doświadczyć własnej słabości, biedy, by zwrócić swoje oczy ku Chrystusowi jako ku ostatniej nadziei. To nie dzięki cudom się nawracamy. Nic przecież, co zewnętrzne, nie wywoła w nas tego świętego wstrząsu, który potrzebny jest do zmiany życia i myślenia. Jedynie głębokie rozczarowanie sobą, znalezienie się na dnie, poczucie beznadziejności jest w stanie skłonić nasze oporne serce do zwrócenia się ku Bogu. Dopiero wtedy, w poczuciu słabości, odkrywamy, jak wielkim cudem jest ofiara krzyżowa Chrystusa. Oto cud, który nawraca człowieka.

Panie Jezu Chryste, gdyby w Sodomie dokonywały się cuda, które dzieją się w mojej duszy, ocalałaby. Oto przyznaję, że moje serce jest jak grzeszne miasto, które potrzebuje oczyszczenia przez Twoją świętą obecność. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła