Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Oz 10, 1-3. 7-8. 12)

Nadszedł czas, by szukać Pana

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców; lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: «My nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana – zresztą, cóż nam król pomoże?»
Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen – grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!», a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»
Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7)

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jesteśmy wspólnotą grzeszników

Często wydaje się nam, że głosicielem Ewangelii musi być ktoś dobry, mądry i piękny. Tymczasem spójrzmy, jakich ludzi wybrał Jezus do pełnienia misji apostolskiej. Piotra, który zaparł się Go trzykrotnie, Mateusza wykonującego zawód celnika czy Judasza, który zdradził. Apostołowie nie ukrywają swoich wad. Dziś nikt nie przyznaje się do błędów, słabości, porażek. W jednym z polskich filmów pojawia się słynny, kultowy cytat: „Jeśli cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka”. Tymczasem oni są zdecydowani mówić prawdę o sobie, bo tylko prawda o naszej małości ujawnia wielkość i świętość Jezusa Chrystusa, który przyszedł przecież właśnie dlatego, że nie poradziliśmy sobie z życiem. Po cóż by nam był Zbawiciel, gdybyśmy byli doskonali?

Panie Jezu Chryste, imiona apostołów przypominają mi, że nikt nie zbawi się w pojedynkę, że zbawienie dokonuje się w tej niezwykłej wspólnocie grzeszników, skupionej wokół Ciebie, którą jest Kościół. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła