Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Prz 21, 1-6. 10-13)

Pouczenia Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Serce króla – kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca.
Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary.
Wyniosłe oczy i harde serce – ta lampa występnych jest grzechem.
Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty.
Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci.
Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy karzą szydercę, mądrzeje naiwny, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa.
Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
po wieki wieków.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 11, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 8, 19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Prawdziwa maryjność

Myliłby się bardzo ktoś, kto sądziłby, że naśladowanie Maryi polega na spełnianiu pewnego rodzaju rytuałów. Oczywiście, niezwykle ważne jest odmawianie litanii, akatystyów, Różańca, uczestniczenie w pielgrzymkach, nabożeństwach majowych i październikowych oraz wszelkich innych formach pobożności. Samą istotą jednak postawy maryjnej jest nieustanne otwarcie na słowo Boże. Za każdym razem, gdy spotykamy Maryję w Ewangelii – także dzisiaj – widzimy Ją słuchającą. Od dnia zwiastowania aż po Golgotę Maryja słucha i wypełnia Słowo. Upodabnianie się do Niej i czczenie Jej imienia nie może więc przybierać żadnej innej formy, jak tę jedną, podstawową: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn.

Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, odkrywam dziś ze wzruszeniem, że słuchając Słowa, mogę rodzić Ciebie dla innych niczym Twoja Matka. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła