Duchowość

Duchowość

Strona główna Pauliści Duchowość
Towarzystwo Świętego Pawła, powstałe pod patronatem św. Pawła Apostoła, ma szczególne nabożeństwo do Jezusa Chrystusa Boskiego Mistrza, Drogi, Prawdy i Życia oraz do
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów. Jego pokarmem jest Chrystus, obecny w Słowie Bożym i w Eucharystii; w Nim jednoczy ono modlitwę, naukę, apostolstwo, konsekrację zakonną; z Niego czerpie pełnię zbawczej tajemnicy Boga, aby przekazać ją człowiekowi.
Aby żyć tym duchem, naśladujemy przykład Założyciela, który doświadczył obecności Chrystusa Mistrza, wyrażonej w słowach Apostoła Pawła: „Chrystus żyje we mnie”. Dlatego też duch nasz jest nazwany „duchem pawłowym”. Bycie paulistą, czyli realizacja zasady życia w Chrystusie, kształtuje zatem całą naszą egzystencję. Oznacza bycie:
  •   „człowiekiem nowym”, synem Bożym,
  •   zdolnym do przyjęcia wszystkich wartości,
  •   otwartym na dynamiczny bieg historii według planu Boga,
  •   gotowym kochać bez miary, aż do stania się „wszystkim dla wszystkich”.