Charakter misji

Charakter misji

Strona główna Pauliści Apostolstwo Charakter misji

CHARAKTER MISJI

 

Misja nauczania

 

Głoszenie słowa Bożego jest obowiązkiem pasterzy Kościoła. Ich misja duszpasterska znajduje we współczesnych środkach komunikowania nowe narzędzia. Pauliści przez sakrament święceń i śluby zakonne całkowicie oddają się Bogu i ludziom, podejmując działalność wydawniczą i medialną jako misję apostolską zleconą im przez Kościół. W ten sposób kapłani paulińscy w pełni realizują mandat nauczycieli i pasterzy ludu Bożego.

 

Organizacja zakonna, gdzie siły są zjednoczone, gdzie poświęcenie jest pełne, gdzie doktryna będzie najczystsza (…) wspólnota dusz, które kochają Boga całym umysłem, ze wszystkich sił, z całego serca; ofiarują się pracy dla Kościoła zadowoleni z zapłaty Bożej: Stokroć więcej otrzymacie i posiądziecie życie wieczne. bł. Jakub Alberione

 

Intencja

 

Nasze dzieła apostolskie wyróżnia intencja i sposób, w jaki je przygotowujemy. Dla paulistów praca w obszarze kultury komunikacji jest głoszeniem Chrystusa, prawdziwą misją duszpasterską. Pracy towarzyszy nieustanna modlitwa za odbiorców apostolstwa i ofiara składana z trudów, cierpień i codziennych zmagań. Czynimy wszystko z intencją zbawienia tych, do których Bóg nas posyła poprzez to specyficzne apostolstwo. Jako swoje przyjmujemy pragnienie Świętego Pawła: w bólach was rodzę, aż Chrystus ukształtuje się w was (Ga 4, 19).

 

Naszą parafią jest cały świat

 

Apostolstwo paulistów jest uniwersalne, skierowane do wszystkich ludzi. Błogosławiony Jakub Alberione nauczał: Książka, mikrofon, maszyna drukarska jest naszą amboną, naszą parafią jest cały świat. Słowo powielane poprzez różne nowoczesne środki techniczne daje możliwość dotarcia do znacznie większej liczby odbiorców niż w duszpasterstwie parafialnym. Równocześnie nie zastępuje posługi kapłanów w parafiach, lecz ją uzupełnia i wzmacnia.

 

Wierność papieżowi

 

Oprócz trzech ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) pauliści składają czwarty ślub – wierności papieżowi, w tym co dotyczy ich apostolstwa. Świadomi siły mediów chcemy w obszarze komunikacji wiernie propagować i nagłaśniać głos Kościoła i Ojca Świętego, który na ziemi nim kieruje.