JAK WZRASTAMY

JAK WZRASTAMY

Każdego dnia, jeden mały krok do przodu - bł. Jakub Alberione


Reguła życia duchowego Instytutu Świętej Rodziny wyznacza konkretne sposoby naszej formacji. Możemy je podzielić na codzienne praktyki: modlitwa osobista, medytacja słowa Bożego, Eucharystia i adoracja, miesięczne: dni skupienia i spowiedź oraz roczne: rekolekcje. Ponieważ jesteśmy osobami świeckimi, które mają codzienne obowiązki związane z rodziną i pracą, nie mamy nakazu codziennego wypełniania wszystkich praktyk, ale w miarę możliwości jesteśmy zaproszeni do częstszego kontaktu z Bogiem.

Dni skupienia. Każdego miesiąca spotykamy się na dniach skupienia. Jest to czas, który całkowicie możemy poświęcić na spotkanie z Bogiem, a także z innymi członkami naszej wspólnoty. Podczas dni skupienia pochylamy się nad słowem Bożym, celebrujemy wspólną Eucharystię i uczestniczymy w adoracji, w konferencjach i dyskusjach. Dni skupienia mają charakter cykliczny i zaplanowany w danym roku formacji. Podczas tych spotkań staramy się nie tylko pogłębiać naszą wiedzę, ale wzmacniać doświadczenie wiary przez małżeński dialog, warsztaty i rozmowy.

Rekolekcje. Raz w roku przeżywamy rekolekcje wspólnie z innymi instytutami świeckimi Rodziny Świętego Pawła. Rekolekcje są dla nas czasem budowania relacji z Bogiem, ze współmałżonkiem i całą wspólnotą rekolekcyjną, są czasem walki duchowej i nawrócenia. Mają też za zadanie wyznaczyć program osobistej drogi wzrastania duchowego na kolejny rok, który będzie realizowany każdego dnia, tak aby móc powiedzieć za św. Pawłem: Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20).

NAJBLIŻSZE TERMINY DNI SKUPIENIA (2019-2020) >>

A tak było w poprzednim roku >>

Modlitwa rodzinna. Modlitwa jest najprostszym i dostępnym dla każdego chrześcijanina środkiem formacji duchowej. Również dla nas, małżonków zgromadzonych w Instytucie, stanowi ona podstawę codziennej formacji. Jako małżonkowie modlimy się indywidualnie, ale również bardzo ważną rolę stanowi nasza wspólna modlitwa, jak i modlitwa rodzinna wraz z dziećmi. Szczególne miejsce w naszej pobożności modlitewnej zajmuje Różaniec, w którym wszelkie nasze sprawy powierzamy Bogu przez ręce Maryi.

Medytacja słowa Bożego. Bardzo ważne w naszym wzrastaniu duchowym jest czytanie i medytacja słowa Bożego. Nie zawsze mamy czas na pogłębioną medytację, natomiast w ciągu dnia nie powinno zabraknąć spotkania ze słowem. W szczególny sposób jesteśmy zachęceni przez naszego założyciela do pochylania się nad Ewangelią, jak również nad listami św. Pawła, którego bł. Jakub Alberione uważał za faktycznego założyciela Rodziny Świętego Pawła. Słowo Boże rozważamy metodą Prawda (uświęcenie umysłu), Droga (uświęcenie woli) i Życie (uświęcenie serca, uczuć).

Eucharystia. Wszelkie praktyki modlitewne mają nas doprowadzić do najważniejszego spotkania z Jezusem w Eucharystii. W szczególny sposób celebrujemy Mszę św. niedzielną uczestnicząc w niej wspólnie, rodzinnie. W miarę możliwości staramy się karmić Chlebem Eucharystycznym również w ciągu tygodnia.

Adoracja. W Rodzinie Świętego Pawła koncentrujemy życie duchowe wokół osoby Chrystusa, którego celebrujemy, spożywamy i adorujemy w Eucharystii. Dlatego też małżonkowie wśród licznych obowiązków dnia codziennego są zaproszeni do adoracji Najświętszego Sakramentu. Trwanie na modlitwie przy Jezusie pogłębia naszą miłość do Niego, ale również pomaga nam jeszcze mocniej kochać współmałżonka i dzieci. Szczególną okazją do adoracji jest comiesięczny dzień skupienia.

Sakrament pojednania. Żaden wzrost duchowy nie byłby możliwy bez regularnego przystępowania do spowiedzi. Sakrament pojednania nie ma być tylko oczyszczeniem z grzechów i uzyskaniem rozgrzeszenia, ale przede wszystkim ma być spotkaniem z Jezusem i ma porządkować nasze serce, byśmy wzrastali we właściwym kierunku. Jest spotkaniem dziecka z Rodzicem, przyjaciela z Przyjacielem, ucznia z Mistrzem, chorego z Lekarzem.

POWRÓT