DUCHOWOŚĆ

Jako wybrańcy Boga – święci i umiłowani –
okryjcie się głębokim miłosierdziem, łagodnością, pokorą, delikatnością, cierpliwością.
Żyjcie ze sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie,
gdy macie coś przeciw drugiemu. Jak Pan wam przebaczył, również wy tak czyńcie.
A wszystko to z miłością, która jest więzią doskonałości.
Pokój Chrystusa, do którego zostaliście powołani w jednym Ciele, niech kieruje waszymi sercami.

................................................................................................................św. Paweł, Kol 3,12-14Instytut Świętej Rodziny posiada duchowość wspólną dla całej Rodziny Świętego Pawła, polegającą na tym, aby żyć harmonijnie Ewangelią, żyć w Boskim Mistrzu, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, żyć Nim tak jak żył św. Paweł, w duchu Maryi Dziewicy, Królowej Apostołów.

Życie chrześcijańskie. Życie duchowe członków Instytutu to taka forma życia chrześcijańskiego, małżeńskiego i konsekrowanego w rodzinie, Kościele i świecie, która pozwala na osiągnięcie pełni człowieczeństwa i tej doskonałości, do której wzywa Jezus Chrystus na kartach Ewangelii słowami: Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski (Mt 5,48).

Życie małżeńskie i rodzinne. Sakrament małżeństwa jako sakrament miłości i życia jest początkiem rodziny chrześcijańskiej i jej uświęcenia. Z niego wypływa łaska i zobowiązanie małżonków, aby na co dzień żyli otrzymanym uświęceniem w rodzinie, w której dziecko, dar Boga, powinno być przyjęte i zawsze chronione. W rodzinie – sanktuarium życia – człowiek poznaje prawdę i dobro, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, jest wychowywany, aby potem wychowywać kolejne pokolenie. Świętą Rodzinę widział bł. Jakub Alberione jako doskonały wzór, gdzie ojcowie, matki, dzieci znajdują Boże lekcje cierpliwości, czystości, miłości rodzinnej, pracowitości, religijności. Dlatego członkowie Instytutu, podążając za Świętą Rodziną z Nazaretu, szczególnie troszczą się o formację umysłu, woli i serca. 

Życie konsekrowane. Małżonkowie wstępując do Instytutu Świętej Rodziny, pragną być w Chrystusie przez rady ewangeliczne, aby mocą aktu konsekracji przemieniać siebie samych i swoją rodzinę, wytrwale praktykując modlitwę, medytację słowa Bożego, życie sakramentalne, zwłaszcza Eucharystię, adorację eucharystyczną, cnoty teologalne i kardynalne, dobre życie chwila po chwili, aby w ten sposób odpowiedzieć na miłość Boga, którą zostali obdarowani w łasce konsekracji. Następnie starają się uświęcać rodziny chrześcijańskie, społeczeństwo i Kościół. Proces ten będzie mógł przebiegać tylko wtedy, jeżeli małżonkowie będą otwarci na: miłość do wszystkich rodzin, współpracę z Maryją, bycie dla wszystkich rodzin głosem Boga, rękami Boga, sercem Boga. O konsekracji w piękny sposób mówił papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata.

Czym jest konsekracja małżeńska >>

Kim dla nas jest Jezus, Prawda, Droga, Życie >>

POWRÓT