7. ŚDŚSP Paweł VI 1973

7. ŚDŚSP Paweł VI 1973

"Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych"

Orędzie Papieża Pawła VI na 7. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

 

Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki i wszyscy ludzie dobrej woli.

W dniu dzisiejszym po raz siódmy obchodzimy doroczny Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Zachęcamy was wszystkich do przemyślenia wraz z nami wybranego na tę okazję tematu: "Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych".

 

Od wieków człowiek poszukiwał tego, co prawdziwe, dobre, piękne. W tym poszukiwaniu usiłował dotrzeć do Absolutu i wyrazić swój związek ze Stwórcą zazwyczaj przez poświęcenie i modlitwę. Pokładał nadzieję w życiu przyszłym i owa wizja nieśmiertelności wpływała na jego postawę i postępowanie w tym świecie. Ze zmiennym szczęściem dążył do sprawiedliwości, wolności, solidarności społecznej i braterskiej miłości. Człowiek zawsze gorąco pragnął, by panował pokój w jego sercu, w jego rodzinie i w jego wspólnocie. Takie i inne wartości duchowe ludzkości stanowią spadek, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie jako wspólny wszystkim skarb.

 

Chrześcijanie jednakowoż w szczególny sposób ponoszą odpowiedzialność za ten spadek, dlatego, że Ewangelia Chrystusa utwierdziła te wartości duchowe, rozszerzając te wartości duchowe, rozszerzając ich znaczenie i zastosowanie.

 

Sam Chrystus poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie nadal nowe znaczenie życiu każdego człowieka. Natchnął ludzi wyższymi ideałami i uczynił ich świadomymi faktu, że nazywają się i że faktycznie są dziećmi Bożymi w łączności z duchem (l J 3, l; 2 Kor 3, 3).

 

Kościół otrzymał przecież mandat umacniania wartości duchowych zawartych w Orędziu Chrześcijańskim. Pan nakazał Kościołowi nieść to orędzie aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8; Mt 28, 19). Jego apostołowie mieli nauczać miłości do Boga i do człowieka, mieli nauczać przebaczania, pojednania i głosić orędzie pokoju. Mieli oni iść między ludzi troszczyć się o chorych i uciśnionych i, podobnie jak ich Nauczyciel, nieść ubogim Dobrą Nowinę, Pocieszycielkę (por. Łk 4, 18). Kościół oświecony Bożym przewodnictwem i szczególnie bogaty w doświadczenie ludzkie wie i głosi, że prawdziwy postęp zarówno człowieka, jak i ludów może się zrealizować tylko przez nadanie szczególnego znaczenia wartościom duchowym, które są odpowiedzią na ich najgłębsze potrzeby. Toteż Kościół na przestrzeni wieków głosił te wartości i dążył do rozwoju ludzkości podejmując inicjatywy, których treścią były sprawy każdego człowieka, wszelkiej ludzkiej społeczności i całej ludzkości (por. "Populorum progressio", nr 14).

 

Kościół powinien więc nadal umacniać wszelkie wartości życia prawdziwie ludzkiego, godnego człowieka, ukazując jednocześnie, że nasze serca dopóty pozostaną w niepokoju - dopóki nie spoczną w Bogu.

 

Chrześcijanie zawsze dawali świadectwo swym życiem, a często swą śmiercią, wartościom duchowym, których strzegą jako dzieci Boże, przeznaczone do życia wiecznego. Wielcy męczennicy znajdowali naśladowców w każdej kulturze, naśladowców gotowych wraz z nimi zaświadczyć o wartościach, które czynią życie godnym tej nazwy i które ukazują prawdziwy sens śmierci. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, przypada na święto św. Karola Lwanga i jego braci męczenników. Byli oni przekonani o wartościach duchowych, w które wierzyli, a ich decyzja zapłacenia życiem za swe przekonania ukazuje jak głęboko mogą być zakorzenione takie wartości. Dziś te dzieci Afryki czczone są na całym świecie właśnie dlatego, że swoim życiem dały świadectwo tych wartości duchowych.

 

Każdy chrześcijanin, w każdej epoce, na podobieństwo świętych bohaterów powinien swym dobrym przykładem uzasadniać nadzieję, która w nim jest. Zawsze tak było. Jedną z najbardziej opatrznościowych zdobyczy naszych czasów jest postęp technologiczny i wielki krok naprzód uczyniony w dziedzinie środków masowego przekazu. Dziś, jak nigdy przedtem, wartości duchowe mogą być umacniane i rozpowszechniane od jednego krańca ziemi po drugi. Boska Opatrzność te wspaniałości przekazała w darze właśnie naszej epoce.

 

Ludzie dobrej woli z przykrością konstatują jednak, że środki masowego przekazu są często wykorzystywane w celu podważania, bądź zniekształcania fundamentalnych wartości ludzkich, a także w celu podsycania niezgody i nikczemności ("Communio et Progressio", nr 9). Znane jest zło i nadużycia, które z tego płyną. Upowszechnianie fałszywych ideologii i nadmiernej troski o dobra czysto materialne, częstokroć odciąga od zainteresowania prawdziwą mądrością i trwałymi wartościami.

 

Prosimy dziś wszystkich katolików, a zwłaszcza tych, którzy są zatrudnieni w dziedzinie środków masowego przekazu, o pozytywną akcję mającą na celu upowszechnienie wartości żywotnego Orędzia Chrystusowego w całej ich pełni, w taki sposób, aby przekonania te brzmiały na całym świecie głosem ich wiary i Słowem Bożym. Jest to niezwykle ważne i potrzebne światu zadanie.

 

Jednocześnie wzywamy do pełnej współpracy ze wszystkimi braćmi chrześcijanami i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli wszystkich krajów w celu prawdziwego utwierdzenia wspólnych zasad, na których opiera się godność człowieka. Prosimy tych wszystkich, którzy są związani ze środkami masowego przekazu, aby informowali o aktach poświęcenia i ofiarności, jakie mają miejsce na świecie, aby zapoznawali ludzi z całym dobrem, energią, entuzjazmem, zdolnością do wyrzeczenia, która cechuje wielu ludzi, zwłaszcza młodych. Wiemy, że ludzie dobrej woli wykonujący różne zawody pragną żarliwie służyć swym braciom ("Communio et Progressio", nr 72) i że są zdecydowani to dla nich uczynić. Prosimy ich wszystkich, aby starali się przekształcić środki masowego przekazu w płomienne pochodnie i potężne latarnie, które mogłyby oświetlić drogę ku jedynej prawdziwej szczęśliwości.

 

Świat potrzebuje umocnienia wartości duchowych w ich konkretnych przejawach. Ci wszyscy, którzy są w stanie wykorzystać w tym celu środki masowego przekazu w całej ich różnorodności - mają obowiązek to uczynić. Język obrazu, słowa drukowanego, koloru, muzyki - powinien ułatwiać szerzenie się orędzia dobroci, piękna i prawdy. Prasa, telewizja, kino, radio, teatr, reklama - powinny być w pełni wykorzystane w misji głoszenia światu tak znaczącego orędzia.

 

Środki masowego przekazu utwierdzając i propagując wartości duchowe wiecznie poszukującej ludzkości, przyczyniają się do nadejścia dnia nowego stworzenia, kiedy zostanie powszechnie uznane ojcostwo Boga i kiedy zapanują braterstwo, sprawiedliwość i pokój. Wraz z tym apelem dajemy wyraz naszej wdzięczności wszystkim tym ludziom dobrej woli, którzy się starają wypełnić obowiązek, o którym mówiliśmy. Pragniemy wyrazić nasze głębokie uznanie wszystkim stacjom radiowym i telewizyjnym oraz organom prasowym przekazującym informacje dotyczące Kościoła i Stolicy Apostolskiej i ich podstawowej misji, jaką jest utwierdzanie i propagowanie wartości duchowych. W szczególny sposób dziękujemy synom i córkom naszego Kościoła katolickiego, którzy posługując się skutecznie środkami masowego przekazu, ze szczególnym zaangażowaniem w ten apostolat współpracują wraz z nami w szerzeniu Ewangelii (por. Flp l, 5).

 

Wzywamy pomocy Słowa Bożego, które stało się Ciałem, aby doniosły program objęty tematem obecnego Światowego Dnia - "Środki masowego przekazu, a umacnianie i propagowanie wartości duchowych" - został uwieńczony sukcesem, i w Jego imię udzielamy wszystkim naszego Apostolskiego Błogosławieństwa.

 

1 III 1973.