ŚW. MACIEJA APOSTOŁA - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚW. MACIEJA APOSTOŁA - ŚWIĘTO
ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 15-17. 20-26)

Wybór Macieja na Apostoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie”. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I taką odmówili modlitwę: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu Apostołów.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8)

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.
Albo: Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
który mieszka w górze
i w dół spogląda *
na niebo i na ziemię?

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 15, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 9-17)

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezus oddaje życie za nieprzyjaciół

Jezus mówi dzisiaj: Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Twierdząc, że nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół, sam jednocześnie oddaje życie za nieprzyjaciół. Przekracza granice przez siebie ustanowione – granice największej miłości – i ustanawia czynem miłość jeszcze większą: oddaje życie za nieprzyjaciół. Rodzi się więc pytanie: Kto jest owym nieprzyjacielem, za którego Jezus oddał życie? To oczywiście ty i ja. To my jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi, bo nieustannie łamiemy Jego przykazania. To my okazujemy Mu wrogość, wybierając świat, własne ego. On jednak nigdy nie stał się naszym nieprzyjacielem. Pozostał w przyjaźni nawet wtedy, gdy skazywaliśmy Go na śmierć. Bo miłość przekracza wszelkie definicje. Miłość nie ma granic.

Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie jako grzesznik, który choć wybierał nieprzyjaźń, nieustannie obdarowywany jest Twoją przyjaźnią. Zmiłuj się nade mną. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła