ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA - ŚWIĘTO
ŚW. WAWRZYŃCA, diakona i męczennika - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 3, 1-9)

Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.


Albo:

PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 9, 6-10)

Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: «Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki».
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9)

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęgą.

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12, 26)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 12, 24-26)

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Droga ziarna

Kochamy życie bez większych problemów, niechętnie akceptujemy krzyż czy wyrzeczenie. Tymczasem Jezus wskazuje, że droga do życia wiecznego prowadzi przez obumieranie, tracenie czegoś z siebie. Nie przeceniajmy swojego życia na ziemi. Podążajmy drogą ziarna. Nie bójmy się. Obumieranie jest częścią życia. Co jakiś czas doświadczamy porażki. Co więcej, jest ona nam potrzebna. Oczyszcza naszą miłość z egoizmu, umacnia więź z Bogiem. Przypomina, że naszą drogą jest podążanie za Chrystusem, bo tam, gdzie On jest, tam będzie też Jego sługa. Czyż nie tego pragniemy?

Jezu, proszę, abym umiał przyjąć każdą porażkę jako potrzebną i potrafił zauważyć jej owoce.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła