NMP RÓŻAŃCOWEJ - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

Strona główna Czytania Czytania własne NMP RÓŻAŃCOWEJ - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
- WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 1,12-14)

Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Łk 1,46-55)

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą +
wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. *
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 1,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 1,26-38)

Zwiastowanie narodzenia Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZNaśladujmy Maryję


Zwiastowanie Maryi Pannie, czyli pierwsza tajemnica Różańca. Od pozdrowienia anielskiego rozpoczyna się historia wcielenia. Archanioł Gabriel wypowiada słowa, które w sposób szczególny odnoszą się do Maryi. Ona przyjmuje je z wiarą i miłością jako pokorna Służebnica Pańska. Dzięki temu radość w Panu będzie Jej udziałem nie tylko w tych chwilach, które rozważamy w tajemnicach światła i chwalebnych, ale również wtedy, gdy nadejdą te bolesne. Przez Maryję, naszą Matkę, słowa anielskiego pozdrowienia stają się i naszą radością. My także mamy się radować z przyjścia Syna Bożego, bo dzięki Niemu jesteśmy obdarzeni łaską dziecięctwa Bożego i mamy pewność, że Pan jest z nami. Przyjmijmy i my te słowa z wiarą.

Jezu, Maryja przyjęła słowo Boże i stało się ono w Niej ciałem. Naśladując Twoją Matkę, z wiarą wsłuchuję się w Twą Ewangelię i rozważam ją w sercu, abym mógł wydać dobry owoc.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”

ks. Mariusz Szmajdziński
Edycja Świętego Pawła