Charisma paulistů v pilulce CZ

Charisma paulistů v pilulce CZ

Strona główna Młodzież Charyzmat paulistów w pigułce Charisma paulistů v pilulce CZ

CHARISMA PAULISTŮ V PILULCE

 

 

Tovaryšstvo Svatého Pavla je kongregací, shromažďující kněze a bratry paulíny, kteří žijí ve slibech čistoty, chudoby, poslušnosti a věrnosti papeži a hlásají evangelium všemi dostupnými prostředky.

Toto Shromáždění bylo založeno roku 1914 v Itálii blahoslaveným knězem Jakubem ALBERIONEM. Patří do řeholní rodiny, zvané Rodina Svatého Pavla, která nyní čítá více jak 17 tisíc členů, a nachází se současně v 62 státech světa. Patří zde 5 řeholních kongregací a 5 sekulárních institutů, které shromažďují ve svých řadách řeholníky a řeholní sestry, muže a ženy, manžely i diecézní kněze.

Blahoslavený Jakub ALBERIONE byl hluboce přesvědčen, že Rodinu Svatého Pavla vyprosil sám sv. apoštol Pavel, který si před Božím trůnem vyprosil, aby mohl na zemi i nadále vykonávat dílo evangelizace. Proto prožíváme své poslání jako výzvu býti se sv. Pavlem žijícím i dnes.

Apoštol Pavel napsal: „Kristus mne neposlal, abych křtil, ale abych hlásal evangelium“ (l Kor 1,17). Podle příkladu svého patrona a otce, se paulíni soustřeďují především na hlásání radostné zvěsti. Jelikož nemají vlastní farnosti, hlásají Boží slovo skrze všechny skutečně správné prostředky, jenž lidský rozum objevil. Proto Paulisté často slučují svoji vášeň, kterou je hlasání Krista, se zálibou v biblických vědách, novinářství, literatuře, filmu, hudbě, fotografice, informatice, elektronice, ekonomie apod. Všechny schopnosti a dovednosti můžeme proměnit v nástroje hlásání evangelia a rozvíjet je na cestě řeholnického života, ať už jako kněz neb bratr.

To, že paulíni využívají všech dostupných komunikačních prostředků, jim umožňuje předávat poselství evangelia v jazyce, který je danému člověku nejbližší. V Polsku dnes paulíni naplňují své poslání skrze vydavatelství – Edice Savatého Pavla – ve městě CZĘSTOCHOWA, které připravuje knížní publikace, dárkové desky, filmové, novinářské a tzv. „mimořádné“ kalendáře, pohlednice, záložky apod. Jejich hodnota vychází z přímého šíření obsahu Písma Svatého, které z nich bezprostředně vyplývá, neb jej také různými způsoby komentují a dávají tak možnost jakéhosi „mluvení o všem” a to „po křesťansku”.

Charisma paulínů, obdobně jak charisma jiných řeholních kongregací, je darem Ducha Svatého pro církev. V Kongregaci Svatého Pavla se každé apoštolské dílo rodí z modlitby, především při mši svaté, a adorace Nejsvětější Svátosti. Modlitba, jež se snažila naplňovat poslání, které s sebou neslo apoštolství, je šířená celou rodinou sv. Pavla skrze hromadné sdělovací prostředky, což pomáhá k volbě témat a jejich zpracování, aby shodně s vůlí Boží mohly skutečně ovlivňovat příjemce. Práce Paulínů má svou láskou zasahovat široké okolí, stejně jako si Pán Bůh přeje spasit všechny lidi.

Důvodem existence takového apoštolství jsou svědectví zasílaná osobami, které se někdy díky třeba i nepatrným prostředkům přiblížily k Bohu. Právě tam, kde nemůže proniknout kněz nebo katecheta, proniká živé Slovo Boží šířené ostatními komunikačními signály.

Není těžko pozorovat, že právě dnes je v prostředcích hromadné komunikace velmi často, jak Kristus tak i jeho církev pod nátlakem křivdy či posměchu. V miliónech výtiscích se rozmnožují pohoršení a bludy. To vše mobilizuje apoštola, aby tytéž prostředky využil pro dobro, a v modlitbě, práci a svatém životě vynahradil Bohu tyto urážky.

Blahoslavený Jakub ALBERIONE si přál, aby jeho duchovní synové a dcery usilovali především o zdokonalení se v lásce, neboť jen svatý apoštol může přinášet svaté plody ve své službě. Je to cesta poznávání a nasledování Ježiše, který je Pravdou, Cestou a Životem. Jeden paulín po vzoru sv. Apoštola Pavla kdysi napsal:„Žiji už ne já, ale žije ve mně Kristus“ (Ga 2,20). Míří tak do vlastního posvěcování, skrze vzdělávání své mysli, přání a pocitů, a to vše podle vzoru mysli, přání a pocitů Ježíše Krista, Božského Mistra!

 

 

Adres:

 

Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła

ul. Św. Pawła 13/15

42-221 Częstochowa • Polska

www.paulus.org.pl

kuria@paulus.pl