Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13, 26-33)

Bóg wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:
«Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił.
Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.
Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a)

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
Albo: Alleluja.

«Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej».
Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie».

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.

A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi.
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy.

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 14, 1-6)

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?».
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Droga, prawda i życie

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus wyjaśnia uczniom sens swego odejścia. On wraca do Ojca, u którego jest miejsce dla wszystkich, wszystkich się tam spodziewa. On sam idzie przygotować nam miejsce. Abyśmy mogli tam wejść, nasz Pan musi otworzyć bramę przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Po spełnieniu misji odkupienia Chrystus powtórnie przyjdzie, aby zabrać nas do siebie, czyli dać nam pełny udział w szczęściu, któremu nic już nie będzie zagrażać. Uczniowie nie do końca rozumieją słowa Jezusa. Wyjaśnia więc, że On sam jest drogą prowadzącą do Ojca, jest prawdą, którą trzeba przyjąć i utożsamić się z nią, by wejść do pełni życia. Ostatnie zdanie podkreśla doniosłość roli Syna. Nie można inaczej przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego, czyli wierząc w Niego i przyjmując z wiarą Jego słowo. Szukamy szczęścia w różny sposób, także przez duchowe doznania: medytację, filozofię, ćwiczenia ciała i umysłu. A tymczasem droga jest tylko jedna: Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem.

Panie Jezu, nie pozwól mi się błąkać po bezdrożach ludzkich pomysłów na szczęście. Prowadź mnie do Ojca Twoją drogą, w świetle Twojej prawdy, abym osiągnął jedyne i pełne życie w domu Ojca. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła