Ukrzyżowany

UKRZYŻOWANY

  

 

Centralną postacią ikony jest Jezus Chrystus rozpięty na krzyżu. Jego sylwetka pełna harmonii, godności i piękna przedstawia majestat Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego. Ikona przedstawia krzyż chwalebny, który objawia prawdę o owocach odkupienia, nie skupiając uwagi jedynie na męce Zbawiciela, lecz prowadząc odbiorcę przez krzyż do spotkania ze Zmartwychwstałym. Na obliczu Jezusa dostrzegamy pokój, dostojeństwo. Jego otwarte oczy i zasklepione rany, pozbawione krwawych wybroczyn, świadczą o dokonanej ofierze, po której chwalebny Pan powrócił do życia.

 

Krzyż przedstawia więc uniżenie Syna Bożego i Jego chwalebne wywyższenie opisane przez św. Pawła w liście do Filipian 2, 6-11: „On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, by na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca”.

 

W aureolę wokół głowy Ukrzyżowanego, opartą na krzyżu greckim, wpisane są trzy litery „V”, które oznaczają łacińskie słowa via (droga), veritas (prawda), vita (życie), zgodnie z trójmianem, jakim Jezus określił siebie w Ewangelii według św. Jana 14, 6: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

 

Rodzina Świętego Pawła wpatrując się w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, staje przed swoim Mistrzem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Krzyż jest Jego amboną, z której uczy prawd wiecznych, aktem najpełniejszej wolności, w której wybrał wypełnienie woli Ojca, ołtarzem, na którym z miłości złożył siebie w ofierze. W tej szkole prawdy, wolności i miłości członkowie Rodziny Świętego Pawła chcą wzrastać, aż w każdym z nich ukształtuje się Chrystus (por. Ga 4, 19).