Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 2, 1a. 12-22)

Spisek przeciw sprawiedliwemu

Czytanie z Księgi Mądrości

Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim.
Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony».
Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34, 17-18. 19-20. 21. 23)

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

On czuwa nad każdą jego kością *
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Refren: Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


EWANGELIA (J 7, 1-2. 10. 25-30)

Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa, lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Posłany przez Boga

Nie tylko nauczyciele Prawa i kapłani pytali o to, kim jest Jezus, ale także inni ludzie będący słuchaczami Jego słowa i świadkami Jego czynów. To zrozumiałe, gdyż nie można było pozostać obojętnym wobec tego, co Pan Jezus objawiał przez słowa i znaki. Tym razem ludzie zastanawiają się nad Jego mesjańskim posłannictwem. Czy jest On Chrystusem, czyli Mesjaszem? Zgodnie z obietnicami Starego Przymierza Mesjasz miał przyjść na świat, aby odnowić Prawo, przynieść pokój i sprawiedliwość. Z czasem jednak w tradycji, która rodziła się na bazie tych obietnic, pojawiły się inne oczekiwania. Miał on odnowić królestwo Izraela, tak jakby chodziło o życie tylko tu, na ziemi. W takiej sytuacji Pan Jezus nie mógł nazwać siebie Mesjaszem. Darów większych niż te, których oczekiwano, udzieli w inny sposób. Zostanie wywyższony, to znaczy ukrzyżowany, i tą drogą przyniesie zbawienie wieczne wszystkim ludziom.

Panie Jezu, wierzę, że jesteś Mesjaszem posłanym przez Ojca. Twoja krew – Baranka złożonego w ofierze – obmywa wszystkie dusze z grzechu i w ten sposób daje nam życie wieczne. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła