Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia według św. Mateusza

Strona główna Rozmaitości Kromka ARCHIWUM 4. EWANGELII Ewangelia według św. Mateusza

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA 


Rozdział 1

Mt 1,18-24                

R

Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

 

Rozdział 2

Mt 2,1-12               

Mt 2,13-15.19-23       

R

Pokłon Mędrców ze Wschodu

Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

 

Rozdział 3

Mt 3,1-12                  

Mt 3,13-17                

R

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Chrzest Jezusa

 

Rozdział 4 

Mt 4,1-11                  

Mt 4,12-23                

R

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

 

Rozdział 5

Mt 5,1-12                 

Mt 5,13-16               

Mt 5,17-37                

Mt 5,38-48               

R

Błogosławieni ubodzy duchem

Wy jesteście światłem świata

Wymagania Nowego Przymierza

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

 

Rozdział 6

Mt 6,24-34               

R

Ufność w Opatrzność Bożą

 

Rozdział 7

Mt 7,21-27               

R

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

 

Rozdział 10

Mt 10,26-33              

Mt 10,37-42              

R

Nie bójcie się ludzi 

Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje

 

Rozdział 11

Mt 11,2-11               

R

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

 

Rozdział 16

Mt 16,13-19              

R

Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego

 

Rozdział 17

Mt 17,1-9                 

R

Przemienienie Pańskie

 

Rozdział 18

Mt 18,15-20              

Mt 18,21-35              

R

Upomnienie braterskie

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

 

Rozdział 20

Mt 20,1-16               

R

Przypowieść o robotnikach w winnicy

 

Rozdział 21

Mt 21,28-32              

Mt 21,33-34              

R

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

 

Rozdział 22

Mt 22,1-14                

Mt 22,15-21              

Mt 22,34-40             

R

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Oddajcie cezarowi to, co cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Największe przykazanie

 

Rozdział 23

Mt 23,1-12               

R

Obłuda faryzeuszów

 

Rozdział 24

Mt 24,37-44             

R

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

 

Rozdział 25

Mt 25,1-13               

Mt 25,14-30              

Mt 25,31-42              

R

Przypowieść o dziesięciu pannach

Przypowieść o talentach

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

   

Rozdział 26

Mt 26,14-27,66          

R

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza

 

Rozdział 28

Mt 28,16-20              

Mt 28,16-20              

R

Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi