Czytania

Strona główna Czytania

III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
(Niedziela Słowa Bożego)PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3, 1-5. 10)

Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.
Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9)

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tyko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7, 29-31)

Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1, 14-20)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZPrzyjąć z wiarą Ewangelię

Bóg od wieków zaplanował zbawienie świata. Zapowiadał je przez proroków i oczekiwał stosownego czasu, aby wypełnić swoje obietnice. Z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat czas się wypełnił, w Nim nadeszło królestwo Boże. Właśnie od tego Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność: od ogłoszenia pełni czasu, od objawienia tego, że nadszedł czas zbawienia. Aby mieć udział w królestwie Bożym, trzeba zwrócić się do Boga z przemienionym sercem. Nawrócenie oznacza odmianę życia, odrzucenie tego, co egoistyczne i grzeszne, a co jest przeciwne miłości Bożej. W to miejsce powinna przyjść wiara w Ewangelię. Czym jest w istocie Ewangelia? To Dobra Nowina o tym, że Ojciec dokonuje w swoim Synu, Jezusie, zbawczej interwencji na rzecz człowieka, że nas zbawia. Aby Ewangelia mogła być jak najszerzej głoszona, Pan Jezus powołuje uczniów. Oni natychmiast zostawiają swoje zajęcia, życiowe plany, by pójść za Nim. W ten sposób stają się częścią Jego misji, głosicielami Ewangelii, świadkami Jego dzieła zbawienia.

Panie Jezu, chcę być częścią Twojego królestwa, które oznacza zbawienie. Pragnę z wiarą przyjąć Ewangelię i iść za Tobą. Udziel mi łaski nawrócenia i przemiany, aby w moim sercu zagościł Twój pokój. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła


Inny komentarz do Liturgii Słowa znajduje się na stronie biuletynu DZIEŃ PAŃSKI.Obejrzyj również:Egzorcysta o rodzinie | ks. Marian Rajchel – Ostatni wywiad! | Cz. 1