Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 1, 1-8)

Niedola niepłodnej Anny

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Był pewien człowiek z Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa, Efratejczyka. Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała.
Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Szilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas – kapłani Pana.
Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej, Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono.
I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż, Elkana: «Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?»

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17. 18-19)

Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.
Albo: Alleluja.

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.

Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.

Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.

O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.

Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.

Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wezwanie do nawrócenia

Po wydarzeniach nad Jordanem Jan Chrzciciel zostaje uwięziony. Za wierność Bogu spotka go męczeńska śmierć. Jan, zgodnie z jego słowem, „umniejszy się” aż do śmierci. Tymczasem Jezus rozpoczyna dzieło głoszenia Ewangelii. Pierwsze słowa, które wypowiada według relacji św. Marka, są bardzo znamienne. Zwiastują bowiem nadejście królestwa Bożego, nadejście czasu, w którym wypełnią się zapowiedzi proroków i odwieczne Boże obietnice. Są też wezwaniem do nawrócenia i przyjęcia z wiarą Ewangelii Jezusa Chrystusa. Aby mieć udział w tym, co Boże, trzeba najpierw odwrócić się od tego, co jest w nas, w naszym sposobie myślenia, przeciwne Bogu. Jan Chrzciciel także wzywał do przemiany życia. Teraz Pan Jezus czyni to jeszcze wyraźniej i zaprasza do wiary w to, co ogłosi swoim słowem, do wiary w siebie jako Syna Bożego. Powołuje pierwszych uczniów. Oni po Jego chwalebnej śmierci i zmartwychwstaniu poniosą na cały świat orędzie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

Panie Jezu, niech Twoje słowo przeniknie moje wnętrze, niech dokona w nim swojego dzieła, niech doprowadzi mnie do nawrócenia serca, przemiany sposobu myślenia i wiary w Ciebie, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła


Inny komentarz do Liturgii Słowa znajduje się na stronie biuletynu DZIEŃ PAŃSKI.