Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 6, 12b-15. 17-19)

Przeniesienie Arki Pańskiej do Miasta Dawidowego

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach.
Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24 (23), 7-8. 9-10)

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
«Któż jest tym Królem chwały?»
«Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju».

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
«Któż jest tym Królem chwały?» *
«Pan Zastępów, On jest Królem chwały».

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 31-35)

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Stawać się podobnym do Jezusa

To już drugi raz, kiedy bliscy Jezusa interweniują na początku Jego działalności. Za pierwszym razem chcieli Go powstrzymać. Teraz nie ma mowy o intencjach, jedynie o tym, że Matka Jezusa, Maryja, oraz Jego krewni przyszli z Nim się zobaczyć. Widzą mnóstwo ludzi, którzy słuchają Jego słowa. Pan Jezus wykorzystuje tę okoliczność, by nas pouczyć o tym, co stanowi istotę więzi z Nim. Z pewnością Maryja, Jego Matka, była w szczególnej relacji ze swoim Synem. Jest Jego Matką w porządku łaski, bo przyjęła Słowo i wypełnia wolę Ojca. Ona jedyna jest też Matką Jezusa w porządku natury, bo poczęła Go w swoim łonie i przez narodzenie dała Go światu. Słowa, które wypowiada Jezus wobec swoich słuchaczy, odnoszą się więc do Niej w najpełniejszym sensie. Pan Jezus mówi o sobie, że ma matkę i braci wśród tych, którzy wypełniają wolę Boga. Kto podobnie jak On wypełnia wolę Boga, jest do Niego podobny i staje się Mu bliski, bo dzieli tę samą miłość do Ojca.

Panie Jezu, pragnę należeć do Twoich bliskich. Dlatego muszę cierpliwie uczyć się miłowania i wypełniania woli Twojego i mojego Ojca. Pomóż mi iść za Tobą drogą posłuszeństwa Ojcu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła