Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA V TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16, 1-10)

Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!». Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100, 2-3. 4ab-5)

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.
Albo: Alleluja.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki. *
Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3, 1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 18-21)

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Żyć Ewangelią

Ewangelia Jezusa Chrystusa stoi w sprzeczności z myśleniem tych, którzy tworzą tak zwany świat. Pomiędzy Jezusem Chrystusem a światem jest przepaść. Duch Jezusa Chrystusa pochodzi od Boga, duch świata pochodzi od Złego. Świat także ma swoje „błogosławieństwa”. Świat sławi zemstę, bezczelność i oszustwo. Znając więc dwóch panów, któremu chcemy służyć? Różnica w nauczaniu Jezusa Chrystusa i świata nie polega jedynie na wskazywaniu przeciwnych sobie dróg. Polega także na tym, że Jezus daje łaskę, potrzebną do przyjęcia Jego nauczania i naśladowania Jego postaw. Kiedy żyjemy autentycznie nauką Jezusa, możemy się cieszyć owocami Ducha Świętego, który w naszej duszy ma mieszkanie. Jeśli Ewangelią żyjemy w sposób doskonały, możemy smakować, mieć zadatek szczęścia wiecznego.

Panie Jezu, chcę za św. Pawłem wypowiedzieć słowa: „Gdybym chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa” (Ga 1, 10). Uczyń mnie swym wiernym sługą. Obdarz mnie łaską konieczną do przyjęcia Ewangelii. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła