Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK PO POPIELCU


PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 30, 15-20)

Wierność i grzech, życie i śmierć

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy; abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 17)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Łk 9, 22-25)

Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wejść na drogę krzyża

Poruszające są słowa, które wypowiada Jezus, Syn Człowieczy, mówiąc o swojej przyszłej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. On przyjmuje na siebie ciężar naszej ludzkiej winy. On z miłością miłosierną, bez czynienia wyrzutów, wchodzi na drogę upokarzającego cierpienia. Udziela nam życia wiecznego. Czy jest miłość większa od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół? Pan Jezus po to przyszedł na ziemię. Dla Niego ten cel był zawsze jasny. Oczywiste pozostawały także motywy przyjęcia tego wielkiego zadania odkupienia świata. To posłuszeństwo woli Ojca i miłość do człowieka. Pan Jezus pozostał temu zawsze wierny, nawet w najtrudniejszych chwilach męki. Jeśli chcemy być Jego uczniami, to musimy usłyszeć wezwanie do wejścia na drogę krzyża. Bardzo znamienne, że Jezus mówi o codziennym braniu krzyża na swoje ramiona. Na tej drodze, paradoksalnie, dokonuje się cudowna zamiana: kto traci swoje życie z powodu Jezusa, ten je ocali. Jak ziarno, które upada w ziemię.

Panie Jezu, niełatwe jest przyjęcie codziennego krzyża. Tyle razy narzekam na jego ciężar i wielkość. Tyle razy chcę go oddalić od siebie. Naucz mnie widzieć w krzyżu moje zbawienie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła