Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA I TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 4, 12-16)

Jezus wielki arcykapłan

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19, 8-9. 10 i 15)

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Panai olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 4, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 2, 13-17)

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». Ten wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?».
Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Kogo by dzisiaj powołał Jezus?

Dzisiejsza Ewangelia terminem „grzesznicy” określa konkretną grupę ludzi – „wielu”. To nie byli zwykli grzesznicy, to byli najgorsi z najgorszych. Celnicy współpracowali z okupantem, gnębili ludzi, wyłudzali pieniądze w nikczemny sposób. A czy i my nie postępujemy w ten sam sposób? Jeśli mówimy o duchowej niewoli – grzechu, to w jakimś sensie tak. Często ulegamy temu okupantowi, ale czy możemy powiedzieć, że współpracujemy z nim? Są wśród nas ludzie, którzy to robią. Na przykład ci, którzy zajmują się przemysłem pornograficznym. Współpracując dla brudnego zysku z grzechem, zniewalają innych, uzależniają, uprzedmiotawiają. Ta współczesna okupacja ludzkich ciał i dusz pokazuje wyraźnie różnicę pomiędzy ludźmi, którzy jednorazowo ulegają okupantowi – grzechowi pornografii, a tymi, którzy na pełny etat współpracują z tym grzechem. Jezus chce uzdrowić również te miejsca, w takie miejsca pragnie wejść. Chce powołać właśnie tych ludzi. Czy bylibyśmy zgorszeni, gdybyśmy zobaczyli Jezusa wśród takiego towarzystwa?

Panie Jezu, współcześnie grzech stał się dochodowym biznesem. Ludzie czerpiący zyski zniewalają nałogiem miliony coraz młodszych ludzi. Daj mi serce czyste. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła